Załóż bloga Zaloguj sięAdministracja Publiczna-Prawo Administracyjne

Władza i jej funkcje

archanka | 24 Marzec, 2009 20:43

Władza - to stosunek zachodzący między jednostkami lub grupami, w którym jedna ze stron tego stosunku ma możliwość w sposób trwały i uprawniony narzucania własnej woli drugiej stronie, nawet pomimo jej oporu, i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania; tak pojęte stosunki władzy występują w każdej grupie społ., w której ktoś wydaje polecenia, a ktoś inny je wykonuje. Ważne jest, że władza istnieje także wtedy, gdy możliwość ta nie jest realizowana.
Władza może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) bądź na przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej. Ze względu na stosowane środki regulacji zachowań można mówić o władzy państwowej, ekonomicznej, władzy w grupach nieformalnych, np. w rodzinie rodzicielska władza, oraz we wszelkiego rodzaju organizacjach i ruchach społecznych wszędzie tam, gdzie istnieje podział na przywódców i szeregowych członków, na przełożonych i podwładnych.
 
Władzę można też definiować w szerszy sposób:
A ma władzę nad B, gdy może spowodować, że B zrobi to, czego by nie zrobił bez oddziaływania A. Wtedy można wyróżnić pojęcie władzy negatywnej, która ma miejsce, gdy B postępuje odwrotnie w stosunku do woli A.
Według klasycznej definicji Maxa Webera, władza to dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera.
Często przyjmuje się, że osoba podporządkowana sprawującemu władzę, powinna posiadać podmiotowość społeczną. Z tego względu np. niektórzy uważają, że między niewolnikami a ich właścicielami stosunek władzy nie zachodził, niewolnicy byli bowiem całkowicie uprzedmiotowieni.

ŹRÓDŁA WŁADZY
1.    Przemoc - wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia,
2.    Przymus-
3.    Tradycja- zbiorowa mądrość powstająca na podstawie więzi dziedzictwa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, charakteryzująca się przejmowaniem określonych poglądów, treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania), ze względu na ich uznawanie od dawna, we wspólnocie do której się należy , które dana zbiorowość wyróżnia jako szczególnie ważne i warte zachowania obecnie i w przyszłości. Uznawanie tradycji wiąże się z zachowaniem tego, co charakterystyczne i wartościowane dodatnio we własnej przeszłości. Wywiera ona widoczny wpływ na współczesną kulturę. Jednakże przywiązanie do własnej tradycji pozbawione krytycyzmu i nie poddawane problematyzacji, może prowadzić do tradycjonalizmu
4.    Autorytet- postrzegany jest jako czynnik stabilizujący więzi społeczne i ma wydźwięk pozytywny. Istnieje niestety niebezpieczeństwo, iż nadmierne zaufanie do autorytetów grozi skostnieniem poglądów a czasem nawet ich zwyrodnieniem. Brak autorytetów w danej społeczności grozi jej rozpadem lub anarchią. Istnienie w społeczności jednego, dominującego, autorytetu grozi jej faszyzacją. Zbyt wielka ich liczba zagraża atomizacją

CHARAKTERYSTYKA WŁADZY
Władzę możemy charakteryzować na dwóch płaszczyznach stosunków społecznych.
1.    to płaszczyzna przedmiotowa będzie ona mówiła o tym, iż „władza należy do kogoś” bądź też, „że ktoś ma władzę”.
2.    Druga to płaszczyzna podmiotowa mówi o tym, iż „władza coś postanawia, realizuje, pozwala, daje”.
Władza może być zarówno celem rywalizacji lub współpracy (walczyć o władzę, sprawować władzę), jak i środkiem do osiągnięcia czegoś (za pomocą władzy...).Terminu władza używa się również w znaczeniu instytucji, np.: władza kościelna, władza partyjna, władza związkowa, władza samorządowa, władza państwowa, (te właśnie pojęcia na ogół uważa się za potoczne definicje władzy). Można nadać władzy również charakter przenośni, np.: władza piękna, władza ciemności, władza porządku, władza pieniądza itp.Od bardzo dawna podejmowane próby zdefiniowania pojęcia władza nie satysfakcjonują większości badaczy:
•    J.Burns – „ludzie od dwóch tysięcy lat starają się przeniknąć tajemnicę władzy, ale jej natura nadal pozostaje nieuchwytna”,
•    M.Marsh – dla tego badacza „władza to koncepcja oszukańczych nadziei”,
•    R.Dhal – „to bezdenne bagno”,
•    H.Morgenstein – uważa, iż jest to jeden z najtrudniejszych problemów nauki o polityce,
•    B. de Jouvenal – uważa władzę za nie zbadaną tajemnicę obywatelskich powinności.
Wśród przyczyn trudności w określaniu władzy leży powszechność jej występowania w życiu człowieka od początku jego społecznego rozwoju, obecność niemal we wszystkich kontaktach międzyludzkich, szeroki zakres dziedzin społecznej aktywności, który sobą obejmuje. Realizacja władzy dotyka także najgłębszych interesów życiowych poszczególnych jednostek i grup społecznych, co pozostaje nie bez znaczenia dla całego procesu poznawczego, który się z tą kategorią wiąże.

POTOCZNE PRZEKONANIA CZYM JEST WŁADZA
Istnieje kilka przekonań, co to tak naprawdę władza:
1.    Władza – to zjawisko uniwersalne właściwe zarówno przyrodzie, jak i ludziom oraz bytom idealnym, polega ona na naturalnej zasadzie panowania jednych i podporządkowywania się im drugich [Arystoteles]
2.    Władza – to fakt przyrodniczy i ma podstawy oraz źródła w biologicznej strukturze wspólnej ludziom i zwierzętom. (Pisze się o niej jako o relacji człowiek-przyroda, gdzie ludzie raz poddają swojej woli zachowania zwierząt, ujarzmiają siły przyrody a kiedy indziej od niej zależą)
3.    Władza – czasami postrzegana jest również jako pewna idea rządząca światem, zapewnia mu niezbędną harmonię, istniejącą niezależnie od konkretnych przejawów.
4.    Władza – to również wrodzona człowiekowi potrzeba bycia kierowanym oraz siłą działającą na ciało, duszę i umysł, pchającą go do podporządkowywania innych swojej woli.
TYPY DEFINICJI WŁADZY
1.    definicja behawioralna- władza jako możliwość modyfikowania zachowania innych ludzi,
2.    definicja teleologiczna (celowościowa) – władza jako spełnianie celów, wytwarzanie zamierzonych skutków,
3.    definicja instrumentalna- władza jako możliwość stosowania szczególnych środków w celu osiągnięcia zamierzonego celu,
4.    definicja strukturalna – władza jako specyficzny rodzaj stosunku między rządzącymi a rządzonymi,
5.    definicja władzy jako wpływu- władza to możliwość wywierania wpływu, wpływ pojawia się wtedy, kiedy pojawia się autorytet,
6.    definicja konfliktowa- władza jako źródło konfliktu, władza to również sposób rozwiązywania tego konfliktu,
 
WŁADZA JAKO FUNKCJA
Władza może również pełnić rolę funkcji:
•    integracyjnej,
•    dystrybucyjnej,
•    ochronnej,
•    strukturotwórczej.
 
WŁADZA JAKO CECHA NOSICIELA
Posiadanie władzy nie jest tutaj zależne od systemu, w jakim znajduje się dana jednostka, ale od samej jednostki, grupy społecznej czy instytucji.


WŁADZA JAKO STOSUNEK SPOŁECZNY

Po pierwsze: z władzą możemy mieć do czynienia wtedy, gdy jeden człowiek podporządkowuje się innemu jednorazowo i bez uczestnictwa osób trzecich jako obserwatorów.
Po drugie: władza może być jednorazową, nieutrwaloną w pewien sposób dominacją kogoś nad kimś.
Dlatego też rozszerzona interpretacja stosunku społecznego prowadzi do uznania za władzę jednorazowego i przypadkowego wymuszenia na kimś uległości.
 
RÓŻNE POJĘCIA WŁADZY
1.    Władza jest stosunkiem społecznym, w którym jedna strona podejmuje decyzje o pewnym stanie rzeczy, a druga je realizuje w sposób zgodny z decyzją i pod kontrolą decydującego. (J.Szczepański)
2.    Władza polityczna- czyli uprawnienie do tworzenia prawa włącznie z karą śmierci i w konsekwencji ze wszystkimi pomniejszymi karami w celu określenia i zachowania własności a także użycia siły społeczności do wykorzystania tych praw, oraz w obronie wspólnoty przed zagrożeniem zewnętrznym to wszystko dla dobra publicznego. (J.Locke)
3.    Władza polityczna – władza polityczna jako wszelka zorganizowana na zasadzie przymusu władza jednej grupy ludzi w stosunku do innej grupy ludzi. (Ujęcie marksistowskie)
4.    Władza polityczna – władza polityczna jako system stosunków społecznych zachodzących pomiędzy określonymi podmiotami, polegający na możliwości stosowania trwałego przymusu w celu zmuszenia drugiej strony do określonego postępowania. (Marek Żmigrodzki, Marek Chmaj)
5.    Władza polityczna – zdolność podporządkowywania sobie woli organów państwa jako zbiorowości o złożonej strukturze nazywana społeczeństwem obywatelskim. (Zjawisko częste w trakcie wyborów)
6.    Władza polityczna – władza polityczna, czyli możliwość podejmowania decyzji i kontrolowanie ich wykonania w sposobie uzyskiwania, chronienia i pomnażania dóbr publicznych oraz o sposobie i rozmaitych sposobach dystrybucji tych dóbr. (Pojęcie z encyklopedii politologii)
 
WŁADZA A INNE ŚRODKI PODPORZĄDKOWANIA WOLI
Wielkie zainteresowanie wywołuje próba odróżnienia władzy od: mocy, panowania, zarządzania, wpływu, kontroli i autorytetu.
•    Stosunek moc-władza:
Można zdefiniować to w następujący sposób: ktoś może mieć kogoś w swojej mocy, ale nie ma nad nim władzy. Jeżeli zatem jeden człowiek więzi drugiego w celu zmuszenia go do danego zachowania, to można uznać że ma go w swojej mocy. Z władzą będziemy mieli do czynienia wówczas gdy osoba więziona zastosuje się do poleceń czy żądań od niej oczekiwanych.
•    Stosunek panowanie-władza:
Można tutaj powiedzieć, iż panowanie wynika z przewagi, którą można wykorzystać do przeforsowania swojej woli, czyli zrealizowania władzy. Góruje się nad kimś sprawnością fizyczną, wiedza doświadczeniem, majątkiem i innymi warunkami. Tutaj bardzo łatwo można rozróżnić panowanie od władzy. Nie mając nad kimś władzy można mimo to mieć go w swojej mocy. Zaś nie mając nad kimś władzy nie można nad nim panować.
•    Stosunek zarządzanie – władza:
Można wyróżnić tutaj dwa istotne stanowiska: utożsamiające te kategorie i różnicujące. W tym drugim przypadku zarządzanie traktuje się jako pojęcie mające szerszy zakres niż władza.
Każda władza jest zarządzaniem, ale nie każde zarządzanie jest władzą. Można, bowiem sterować ludźmi ograniczając ich wolę, ale podporządkowanie się takiemu kierownictwu nie jest obligatoryjne – nie przewiduje się tutaj żadnych sankcji za zachowania niezgodne z proponowanymi.
•    Stosunek wpływ – władza:
Można tutaj wyszczególnić kilka punktów widzenia. Po pierwsze często pojęcia te utożsamia się, co nie wymaga rozwinięcia. Po drugie wpływ jest zakresowo szerszy niż władza. Władza to rodzaj wpływu, przy czym różnica polega tutaj na natężeniu zdolności do oddziaływania u jednej ze stron występującej tu zależności. Po trzecie władzę i wpływ wyraźnie się oddziela. Po czwarte podmiot decydujący i podmiot podporządkowany muszą być świadome zachodzącej między nimi reakcji.
•    Stosunek kontrola – władza:
Władzę i wpływ kojarzy się często z kontrolą. Jednakże wykonywanie kontroli jest często jednoznacznie z wykonaniem władzy. Ma to miejsce wtedy, gdy kontrolowany zdaje sobie sprawę z tego, iż jego zachowanie podlega obserwacji i postępuje się wówczas zgodnie z obowiązującymi go normami nie chcąc się narazić na ewentualne sankcje.
•    Stosunek autorytet –władza:
Pojęcie to jest używane nie tylko przy określeniu, iż „ktoś ma autorytet”, bądź „ktoś jest autorytetem” ale również, kiedy mówimy np.: o autorytecie ojca, nauczyciela, przełożonego, prezydenta, parlamentu. Podporządkowywanie się takiemu autorytetowi przypisujemy nie tyle czyimś predyspozycjom ile przyznanym mu uprawnieniom.
 
WŁADZA W UJĘCIU MAXA WEBERA
Rodzajów władzy jest oczywiście kilka. M. Weber wyróżnił trzy:
1.    Tradycyjną
2.    Charyzmatyczną
3.    Legalną
1) Władza tradycyjna - występowała już we wczesnym średniowieczu i w niektórych dzisiejszych społeczeństwach plemiennych, jest uświęcona wielowiekowym przestrzeganiem zwyczaju. Uzasadniała ona wyróżnioną pozycję władcy, który z kolei stał na straży jej przestrzegania.
2) Władza charyzmatyczna - opiera się na „osobistej zdolności jednostki podporządkowywania sobie ludzi oraz ich oddaniu i zaufaniu w stosunku do przywódcy”. Jest, więc to władza zindywidualizowana, władza, której nikt inny poza osobą obdarzoną charyzmą nie jest w stanie sprawować.
3) Władza legalna – do jej sprawowania uprawniony jest każdy, kto działa w ramach przyznanych mu kompetencji, określonych przez obowiązujący porządek normatywny.
 
WŁADZA A SPOŁECZEŃSTWO
Władza państwowa (polityczna)
Typ władzy uniwersalnej, ogólnospołecznej, obejmującej ludzi zamieszkujących określone terytorium, sprawowanej przez specjalny aparat, wyodrębniony od ogółu ludności; władza państwowa opiera się w ostateczności na groźbie użycia przemocy fizycznej w formach przewidzianych prawem, przy czym rządzący mają współcześnie monopol dysponowania siłą fizyczną (faktyczna moc).Ich władzę wspiera tytuł do rządzenia (autorytet), pochodzący z legitymacji kompetencyjnej (prawowitość władzy) oraz z legitymacji ideologicznej, zwłascza z przekonania, że rządzący działają mądrze i słusznie na rzecz społeczeństwa. Każda władza państwowa opiera się po części na mocy, po części na autorytecie instytucjonalnym organów władzy państwowej. Podmiot władzy państwowej w systemie demokratycznym ma charakter zbiorowy; składa się z bezpośredniego podmiotu władzy państwowej i społecznego (ostatecznego) podmiotu władzy. Bezpośredni podmiot tworzy personel polityczny organów państwa oraz funkcjonariusze administracji państwowej (biurokracja). Kierownicze gremia organizacji państwa, partii politycznych, grup interesów oraz środków masowej komunikacji są elitą władzy. Natomiast społecznym podmiotem władzy państwowej jest naród, lud, czyli ogół obywateli uczestniczących w powoływaniu kierownictwa politycznego i wpływających na jego rządy. Podmiotem władzy państwowej jest łącznie elita władzy i naród; nie ma zatem jednego, suwerennego podmiotu, który by w sposób ostateczny i najwyższy rozstrzygał o tym, jaki użytek czynić z uprawnień władczych (rządy ludu sprawowane przez elity wybierane przez lud).Bezpośredni podmiot władzy państwowej zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, chroni stosunki społeczno-ekonomiczne, stwarza też warunki do samoorganizowania się społeczeństwa, np. w formach samorządu społecznego. Do głównych uprawnień podmiotu władzy państwowej należą uprawnienia prawodawcze, tj. do ustanawiania na gruncie konstytucji norm prawnych powszechnie wiążących, bez naruszania konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, do dokonywania czynności aktualizujących obowiązki przewidziane przez już ustanowione normy (decyzje administracyjne podejmowane przez rząd, pion administracji ogólnej i służby wyspecjalizowane) oraz do wymierzania sankcji w stosunku do osób przekraczających normy prawne (wymiar sprawiedliwości oraz organa bezpośredniego przymusu: wojsko, policja, służba więzienna). Organa wyposażone w uprawnienia władcze tworzą aparat władzy państwowej; aparat ten jest zbudowany bądź na zasadzie jednolitości i centralizacji (ustroje władzy absolutnej), bądź zgodnie z zasadą podziału władzy. Historycznie częstsze były i są nadal niedemokratyczne formy sprawowania władzy państwowej; personel polityczny nie jest wyłaniany w wyborach, nie odpowiada przed społeczeństwem za swoje działania, a społeczeństwo jest tylko biernym przedmiotem rządzenia (tyranie starożytne, monarchie, dyktatury).Podmiotem władzy jest w takich systemach bądź jednostka, bądź niewielka grupa oligarchiczna (magnateria, rada wojskowa, przywódcy monopartii). Monarchie, zwłaszcza dziedziczne, opierają się na autorytecie władzy, natomiast dyktaturom towarzyszy reżim policyjny; nasila się wówczas stosowanie bezpośredniego przymusu, w formach nie przewidzianych prawem.
 
Władza ekonomiczna
Zdolność podmiotu władzy do narzucania swej woli, zmuszania do określonego zachowania i kontrolowania przedmiotu władzy. Przedmiotami władzy ekonomicznej są czynniki produkcji (ziemia, praca, kapitał), produkty, podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, banki, organizacje gospodarcze), ludzie i grupy społeczne, instytucje. Podmiotami władzy ekonomicznej mogą być ludzie (często jako właściciele czynników produkcji lub produktów), przedsiębiorstwa, instytucje, państwo, organizacje międzynarodowe. Źródłem władzy ekonomicznej może być własność (czynników produkcji, produktów, podmiotów gospodarczych), wiedza (zwłaszcza umiejętność zarządzania), posiadanie władzy innego rodzaju (np. politycznej, religijnej), siła ekonomiczna. Rodzaje władzy ekonomicznej zależą od relacji między podmiotem a przedmiotem władzy, np. właściciel może sprzedać czynnik produkcji lub zarządzać własnym przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo mające siłę ekonomiczną może narzucać konsumentowi wyższe ceny; najemny pracownik menedżer może zarządzać cudzym przedsiębiorstwem; państwo może ingerować w prywatne transakcje, określając pułapy cenowe lub sterować procesami gosp. przez politykę gospodarczą lub normy prawne. Na przestrzeni wieków jest widoczna, zgodna z procesami politycznymi, tendencja do zmniejszania zakresu ekonomicznej władzy autorytarnej na rzecz władzy ograniczonej (współwładzy). Ograniczanie władzy autorytarnej oznacza również poszerzanie kręgu osób odpowiedzialnych za procesy ekonomiczne.

WŁADZA USTAWODAWCZA-jeden z elementów monteskiuszowskiego trójpodziału władzy, polegający przede wszystkim na stanowieniu obowiązującego prawa.We współczesnych państwach demokratycznych tworzenie prawa jest podstawowym zadaniem parlamentu, ale to nie jedyny organ władzy do tego upoważniony. Parlament jest jedynym organem upoważnionym do tworzenia najwyższych aktów prawnych – ustaw, na podstawie których ustala się inne akty prawne. W ten sposób parlament wpływa na zasady działania państwa i na życie obywateli.
WŁADZA WYKONAWCZA- (egzekutywa) jest władzą bezpośrednio zarządzającą sprawami państwa. W Polsce organami egzekutywy są Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, zwana popularnie rządem, Premier (Prezes Rady Ministrów) oraz organy administracji rządowej. Władza ustawodawcza, sądownicza oraz wykonawcza są od siebie zupełnie niezależne co wyklucza w pewnym stopniu alienacje władzy oraz despotyzm i autorytaryzm ktoregokolwiek z organów.
WŁADZA SĄDOWNICZA- Sąd we współczesnych demokratycznych systemach prawnych to niezawisły organ państwowy powołany do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Komentarze

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

wholesale jerseys | 22/11/2015, 09:39

wholesale jerseys Seattle Seahawks Hats wholesale jerseys

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

http://darrellmelendez1991.xyz | 21/12/2015, 12:56

Procesów, decydując się chorzy z problemami związanych gwoli na respiracja w w pobliżu schorzenia, powinno się pomnieć, że powrotowi aż do zdrowia po chorzy z problemami związanymi przydają bieda spośród odporności od chwili tego, jakie na wiedzę zaś pomiar dla swoich neurologicznych. Ochudzanie. rehabilitacyjne w górska kraina często się w ogólności osłabione tudzież notorycznie się na odpowietrzem z dużą ilości od momentu tego, jaki metoda z dysfunkcją ruchową jednakowoż zaburzenia, wypada przekazać się chorzeniami wzroku bądź słuchu. Rehabilitacji, która pozwala na renesans do normalnych. rehabilitacyjny, położony w korzystnych z kolei kroczyć rekonwalescencję po ciężkich schorzy z problemami związanymi spośród kręgosłupem, przyciąga również kuracjuszy dużą ilością organizmu warunkach. Rehabilitacyjne w górach spośród kompozycja krążenia zaś funkcją ruchową bądź ośrodek leczenie w górska kraina.

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

wholesale nhl jerseys | 16/01/2016, 03:13

wuolesale nhl jerseys Stanford Cardinal Jeersey nhl hockey jerseys cheap

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

Bethany | 16/01/2016, 04:22

I couldn't refrain from commenting. Well written!

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

770account.pennymotion.com | 16/01/2016, 05:47

I'd like to find out more? I'd want to find out more details.

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

retirement insurance | 17/01/2016, 04:06

I found this tip useful from Suze orman: Get an idea of what you are going to pay before choosing a policy plan. You can accomplish this by getting your quotes online. There are plenty of sites such as Accuquote.com, FindMyInsurance.com, LifeInsure.com and many more that can offer you quick pricing information. Many will require more detailed applications and medical exams due to being online and not face-to-face.

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

seo Company Services | 30/01/2016, 19:24

Separate your topics. If you have several topics of discussion on your site, put them on different pages. This helps alleviate any confusion that your customers may experience, as well as giving search engines a broader and more clear view of your site, potentially bumping you up higher in their rankings.

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

buy sports jerseys | 05/02/2016, 03:51

buy sports jerseys nhl shop.com coupon code cheap wholesale nfl jerseys

buyopenvpn

buyopenvpn | 07/04/2016, 22:23

خرید vpn,buyopenvpn,خرید وی پی ان,خرید kerio,خرید کریو,خرید openvpn,خرید vpn آنلاین, خرید ساکس

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

Debora | 24/04/2016, 14:41

Hello outstanding website! Does running a blog similar to this take a lot of work? I have no understanding of programming however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, should you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off subject however I simply needed to ask. Kudos!

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

http://www.inaturalist.org/people/218127 | 24/04/2016, 16:03

You are so cool! I don't believe I have read through a single thing like this before. So good to discover another person with genuine thoughts on this issue. Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

http://www.bookcrossing.com/ | 24/04/2016, 16:04

If you are going for finest contents like me, simply pay a visit this website all the time because it presents feature contents, thanks

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

Chara | 24/04/2016, 16:05

Now I am going away to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read additional news.

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

Ardis | 24/04/2016, 16:06

Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on net?

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

feedbooks.com | 24/04/2016, 16:10

I used to be able to find good advice from your articles.

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

www.dailykos.com | 24/04/2016, 16:14

Hi there it's me, I am also visiting this web site regularly, this website is really fastidious and the visitors are really sharing good thoughts.

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

Randell | 24/04/2016, 16:17

It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly donate to this superb blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

http://www.blurtit.com/u/2966814 | 24/04/2016, 16:20

Thanks , I have recently been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I've found out so far. But, what concerning the conclusion? Are you certain about the supply?

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

https://www.gpugrid.net | 24/04/2016, 16:21

I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

Władza i jej funkcje | Administracja Publiczna-Prawo Administracyjne

Amelia | 24/04/2016, 16:28

In fact no matter if someone doesn't understand after that its up to other visitors that they will assist, so here it takes place.
Dodaj komentarz
 authimage
 
 
 
RANKING STRON. Darmowa reklama w internecie. Darmowe statystyki TOPLISTA. Najlepsza toplista. Ranking. Fajne forum dyskusyjne - ranking forum. Najlepsze fora.